Pomáháme motoristům v nouzi!

Jsme tu pro vás NONSTOP:

+420 777 124 077

Všeobecné obchodní podmínky pro silniční asistenci a odtahovou službu společnosti Šumavská asistenční s.r.o

Šumavská asistenční s.r.o. (dále jen ŠA) zajišťuje služby motoristům za úhradu nebo bezplatně pokud službu zdarma garantuje některá asistenční služba, kterou ŠA akceptuje. ŠA zajišťuje služby převážně vlastními silami a prostředky (dále také technika / pracovník), v některých případech i zprostředkováním služeb. ŠA provádí a zajišťuje služby na území ČR a Evropy.

 1. Asistenční služby, vymezení pojmů, objednávka služeb a podmínky poskytování služeb
  1. Zákazníkem ŠA (dále jen zákazník)se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si objedná služby (a to i telefonicky) nebo využije služeb ŠA.
  2. Silniční asistence je zajištění pomoci na místě zásahu v případech, kdy je to technicky možné a účelné a není to v rozporu s předpisy a normami v místě zásahu. Pracovník ŠA zprovozní vozidlo tak, aby zákazník mohl pokračovat v cestě, nebo dojet do nejbližšího servisu.
  3. Odtah vozidla je přemístění vozidla pomocí prostředků odtahové techniky z místa zásahu do místa složení, místa uskladnění nebo jiného místa.
  4. Vyproštění vozidla je přemístění vozidla z místa zásahu na místo a do polohy vhodné ke snadnému a bezpečnému nakládání vozidla, nebo umožňující následně další jízdu vozidla, s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu životního prostředí.
  5. Úschova vozidla je převzetí vozidla a jeho uskladnění do doby jeho dalšího převozu do servisu nebo do rozhodnutí zákazníka či asistenční služby o dalším postupu a následném odvozu. Pokud zákazník neurčí místo složení vozidla, určí místo úschovy ŠA. Obvykle bude vozidlo uschováno na adrese Nový Dvůr 41, 384 73 Zdíkov.
  6. Další služby, jako například půjčení náhradního vozidla, ubytování a jiné, zajišťuje ŠA dle potřeb zákazníka a řeší se individuálně.
  7. Místo zásahu je místo, kde se v okamžiku příjezdu ŠA nachází vozidlo, ke kterému jsou objednány služby ŠA.
  8. Dokončení zásahu je okamžik ukončení poskytování služeb, těsně před odjezdem asistenčního vozidla z místa zásahu zpět. V případě odtahu vozidla se za dokončení zásahu považuje doba před složením prvního z vozidel na místě složení nebo jiném místě.
  9. Při objednání služeb ŠA na tel. čísle +420 777 124 077 musí zákazník sdělit tyto informace:
   1. kde se přesně vozidlo nachází, o jaké vozidlo se jedná (značka, typ, barva, RZ), hmotnost vozidla vč. nákladu, počet osob k přepravě v odtahovce, zda má vozidlo přívěs / návěs, …
   2. jméno a kontaktní telefon na osobu na místě, případně i místo a čas, kde máme tuto osobu vyzvednout, pokud není na místě zásahu (u vozidla),
   3. okolnosti poruchy nebo nehody, popis situace na místě zásahu a další důležité podrobnosti,
   4. veškeré další informace, které si pracovník ŠA vyžádá a jsou z pohledu ŠA nutné k řádnému a rychlému provedení služeb.
  10. Pokud chce zákazník zjistit a uplatnit u ŠA garanci za služby plynoucí z pojištění, musí sdělit tuto skutečnost ŠA ještě před výjezdem na místo zásahu. Na pozdější uplatnění nároku nemusí ŠA brát zřetel a zákazník si v takovém případě uhradí veškeré služby sám ŠA.
  11. Zákazník je povinen pravdivě a detailně informovat ŠA o stavu vozidla a dalších okolnostech, které by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění objednávky a zároveň je povinen poskytnout ŠA po celou dobu zásahu potřebnou součinnost, musí být bez prodlení a po celou dobu zásahu k dispozici na telefonním čísle, které uvedl ŠA jako kontaktní, jinak mu mohou být účtovány vícenáklady.
  12. Povinností ŠA je provést služby především s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu a neprodlené zprovoznění a uvolnění pozemní komunikace. Tyto služby jsou považovány za zajištění pomoci ve stavu nouze. ŠA neodpovídá za žádné škody vzniklé v průběhu vyprošťování a překládání nákladu.
 2. Vyúčtování, ceny služeb a platba
  1. Zákazník je povinen se před objednáním služeb seznámit s platným ceníkem poskytovaných služeb. Objednáním nebo využitím služeb ŠA vyjadřuje zákazník s ceníkem svůj souhlas.
  2. V případě, že není výslovně dohodnuto jinak, účtuje se cena služeb dle aktuálního platného ceníku ŠA, který je zveřejněn na webové stránce www.odtahovka.info/cenik-sluzeb/.
  3. Ceny služeb a dodaného materiálu jsou smluvní. Ceník služeb sdělí pracovník ŠA zákazníkovi na místě zásahu na vyžádání. Ke všem cenám se připočítává DPH dle platných předpisů.
  4. Cena práce na místě zásahu se počítá za každou i započatou půlhodinu každého pracovníka na místě zásahu od doby výjezdu techniky / pracovníka na místo zásahu do doby návratu zpět na stanoviště, včetně doby čekání nezaviněné ŠA.
  5. Cena jízdy / odtahu / přetahu se účtuje za každý i započatý kilometr / hodinu jízdy všech použitých vozidel ŠA ze stanoviště na místo zásahu, jízdy z místa zásahu do místa složení, jízdy pro náhradní díly, jiné jízdy na přání zákazníka nebo jízdy nutné k řádnému splnění zakázky a jízdy zpět. Do ceny jízdy se započítávají i všechny jízdy po objížďkách na trase jízdy. Do ceny jízdy se připočítají mýta, dálniční a podobné poplatky a ceny trajektů na trase jízdy, pokuty nezaviněné ŠA a podobně.
  6. Cenu za vyproštění vozidla určuje technik / pracovník ŠA na místě zásahu dle náročnosti, konkrétní situace, okolností, použité techniky a vybavení a dalších podmínek.
  7. Cena k úhradě včetně DPH za veškeré provedené služby a dodaný materiál je splatná v hotovosti nejpozději ihned po dokončení zásahu na základě vyúčtování zásahu ŠA.
  8. Cena za úschovu vozidel a uskladnění nákladu a věcí se účtuje za každých i započatých 24 hodin. O způsobu a místě úschovy vozidel / uskladnění nákladu / věcí rozhoduje ŠA.
  9. V případě, že při přepravě vozidla došlo k úniku provozních kapalin nebo jiných látek z přepravovaného vozidla na ložnou plochu odtahového vozidla, je zákazník povinen uhradit úklid / mytí ložné plochy odtahového vozu / přívěsu, dle aktuálně platného ceníku ŠA.
  10. V případě neuhrazení vyčíslené ceny (K úhradě včetně DPH) při dokončení zásahu, může ŠA dle § 1395 – 1399 Občanského zákoníku uplatnit zadržovací právo na vozidla, jejich náklad a věci ve vozidlech. Vozidla i jejich náklad a věci budou odtažena / převezena do sídla ŠA nebo k partnerovi ŠA, kde budou uschována a vydána až po úplném zaplacení dlužné částky včetně všech sankčních poplatků i skladného a parkovného za úschovu vozidel a uskladnění nákladu a věcí, účtovaného po dobu zadržení až do okamžiku jejich vydání.
  11. Pokud není dluh uhrazen v termínu splatnosti (není-li dohodnuto jinak, nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zásahu), bude zákazník písemně vyzván k nápravě tohoto stavu. Za zaslání písemné výzvy mu bude v souladu s § 121, odstavce 3 Občanského zákoníku účtován poplatek za náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši 1000,- Kč za každý zaslaný dopis / upomínku. Zákazník je povinen rovněž uhradit smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  12. Pokud si zákazník službu objednal a následně ji zrušil, je povinen uhradit ŠA již probíhající zásah i veškeré další náklady s tím spojené.
  13. Pokud zákazník hradí dlužnou částku převodem, je za okamžik uhrazení částky považován okamžik připsání částky na bankovní účet ŠA. Zákazník je povinen Europlatby provádět pouze v režimu SEPA, ostatní mezinárodní platby pouze v režimu OUR. V opačném případě je zákazník povinen uhradit ŠA veškeré náklady spojené s přijetím platby i kurzovní rozdíl.
  14. Pro zajištění služeb může ŠA požadovat po zákazníkovi složení finanční garance na úhradu poskytovaných služeb a to před započetím poskytování těchto služeb, případně i kdykoliv v průběhu zásahu. Způsob složení či doručení finanční garance určí pracovník ŠA.
  15. Pokud zákazník uvedl při objednání služeb nepravdivé nebo zavádějící informace, na základě kterých mu byly poskytnuty služby zdarma nebo se slevou, nebo postupoval v rozporu s podmínkami pro danou službu, nebo asistenční služba odmítne částečně či zcela zásah uhradit, je zákazník povinen uhradit zásah v této výši uhradit přímo ŠA.
 3. Záznam, osobní údaje a jejich ochrana, reklamace, další a závěrečná ustanovení
  1. Při zajišťování služeb má pracovník ŠA právo kontrolovat a pořizovat si dokumentaci stavu vozidla, RZ vozidla, asistenční karty, zelené karty a jiných dokladů potřebných jako identifikátor poskytovaných služeb, k řádnému sepsání protokolu a dokončení zásahu.
  2. Zákazník ŠA využitím služeb uděluje souhlas k pořízení, uchování a monitorování zvukových záznamů z telefonických hovorů a fotodokumentace, a aby tyto záznamy byly použity za účelem zkvalitňování služeb a zejména pak pro uplatnění práva na úhradu za  služby, či reklamace.
  3. Zákazník souhlasí, že poskytnuté osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány ve smyslu tohoto zákona, nezbytné pro jednání o zajištění odpovídajících služeb ŠA. Sdělení a zpracování výše uvedených údajů je rovněž nezbytné pro ochranu práv ŠA, zejména pro uplatnění práva na úhradu za zajištěné služby. Zákazník ŠA souhlasí, že jím poskytnuté údaje mohou být předány smluvním partnerům ŠA, a to např. za účelem zajištění služeb či poskytnutí slev zákazníkovi.
  4. ŠA bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat, uchovávat a používat v souladu s zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a pouze za účelem řádného zajišťování služeb ŠA zákazníkovi. Na žádost zákazníka budou jeho osobní údaje z databáze ŠA vymazány.
  5. Zákazník je povinen uplatnit veškeré případné nároky na náhradu škody a ztráty způsobené ŠA neprodleně při ukončení zásahu, vyčíslit a zaslat je ŠA písemně nejpozději do 24 hodin od ukončení zásahu. Za nároky uplatněné později a nebo v rozporu s předchozím ujednáním nenese ŠA odpovědnost.
  6. Zákazník je povinen nejpozději do 24 hodin od ukončení zásahu písemně ŠA sdělit své námitky proti řádnému provedení služeb, jinak se má za to, že služba byla provedena v požadovaném rozsahu, řádně a v odpovídající kvalitě.
  7. Zákazník je povinen nejpozději do 24 hodin od obdržení vyúčtování písemně ŠA sdělit své konkrétní námitky s vyúčtováním, jinak se má za to, že s cenou zásahu bez výhrad souhlasí.
  8. Zákazník je povinen oznámit zhotoviteli cenu vozidel, včetně nákladu a všech věcí v nich zanechaných, zejména pak v případě, kdy mají vyšší souhrnnou hodnotu než 1 000 000,- Kč a tuto souhrnnou cenu výslovně uvést do Závazné objednávky do kolonky „Další ujednání“, jinak se má za to, že tato souhrnná cena je nižší než 1 000 000,- Kč. Pokud věci ve vozidlech, střešních boxech nebo na nosičích a podobně mají souhrnnou hodnotu větší než 10 000,- Kč, musí zákazník uvést soupis těchto věcí a jejich cen v Závazné objednávce v kolonce „Další ujednání“, předložit je pracovníkovi ŠA ke kontrole a nechat  pracovníka ŠA podpisem potvrdit, že tyto konkrétní věci přebírá, jinak se má za to, že se ve vozidlech takové věci nenacházejí. ŠA může tyto věci odmítnout převzít k přepravě a zákazník si musí zajistit přepravu těchto věcí jiným způsobem.
  9. Zákazník odpovídá za řádné uložení a upevnění nákladu a všech věcí zanechaných v přepravovaných vozidlech, které musí být provedeno tak, aby nedošlo k žádné škodě.
  10. Zákazník prohlašuje, že vozidla, věci v nich zanechané ani náklad nejsou věci: nebezpečné; běžně zakázané přepravovat vůbec nebo v omezeném množství či za zvláštních podmínek; podléhající zvláštním předpisům, clům či daním; zakázané přepravovat přes státní hranice.
  11. Pokud při zásahu ŠA nebo v pneuservisu došlo k demontáži kol na vozidle, je zákazník povinen po ujetí 50 km provést kontrolu dotažení šroubů těchto kol.
  12. Pokud je vozidlo vybaveno na zadní nápravě dvojmontáží kol, případně pokud z údajů výrobce vozidla či nástavby vyplývá, že bylo vozidlo výrobcem vyrobeno jako vozidlo s celkovou hmotností nad 3,5 tuny je toto vozidlo pro účely vyúčtování zásahu považováno za vozidlo nad 3,5 tuny a to i v případech, kdy má v technickém průkazu zapsánu celkovou hmotnost do 3,5 tuny. V takovém případě může pracovník ŠA odmítnout pokračovat v zásahu a zákazník je povinen uhradit ŠA již probíhající zásah i veškeré další náklady.
  13. Pokud z údajů v technickém průkazu a z údajů o nákladu vyplývá, že je vozidlo přetížené, je za celkovou hmotnost vozidla považována technikem ŠA vypočítaná aktuální hmotnost vozidla včetně nákladu. Pokud není pracovníkovi ŠA na místě nakládky v okamžiku příjezdu neprodleně předložen doklad o hmotnosti nákladu, může pracovník ŠA hmotnost nákladu odhadnout a takový odhad je považován za správný. V případě překročení celkové hmotnosti vozidla je toto vozidlo pro účely vyúčtování zásahu považováno za vozidlo nad 3,5 tuny a pracovník ŠA může odmítnout pokračovat v zásahu a zákazník je povinen uhradit ŠA již probíhající zásah i veškeré další náklady s tím spojené.
  14. Pokud si zákazník nevyzvedne uschovaná vozidla, uskladněný náklad a věci ve vozidle do 6 měsíců od ukončení zásahu, souhlasí zákazník s tím, aby s nimi ŠA dále nakládala dle vlastního uvážení – například je ŠA nechala bez dalšího souhlasu zákazníka ekologicky zlikvidovat, či prodala za libovolnou cenu třetí osobě a tak podobně. Zákazníkovi tímto nezaniká povinnost uhradit původní dlužnou částku. Zákazník je rovněž povinen uhradit veškeré další náklady spojené s prodejem, či likvidací vozidel, nákladu a věcí.
  15. ŠA je oprávněna odmítnout zajištění služeb, nebo odmítnout v zásahu pokračovat a to zejména v situacích, kdy jí v tom brání mimořádné události v místě zásahu nebo na trase, např. zhoršená sjízdnost silnic, živelná pohroma, válečný stav a podobně nebo z jakéhokoliv jiného důvodu a to i bez udání důvodu. V případě, že ŠA již část zásahu provedla, je zákazník povinen již provedené služby a s nimi spojené náklady uhradit a přerušený zásah je v okamžiku a místě přerušení považován za řádně dokončený.
  16. ŠA poskytuje služby odborně a pečlivě za účelem zamezit vzniku případných dalších škod.
  17. Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2024, aktuální znění je na webu www.odtahovka.info/vseobecne-podminky/.