Pomáháme motoristům v nouzi!

Jsme tu pro vás NONSTOP:

+420 777 124 077

Všeobecné obchodní podmínky pro silniční a odtahovou službu společnosti Šumavská asistenční s.r.o

Zaměření činnosti

 1. Šumavská asistenční sro zajišťuje služby motoristické veřejnosti za úhradu, nebo bezplatně, pokud tuto službu pro zákazníka garantuje některý z partnerských dispečinků. Šumavská asistenční sro zajišťuje služby vlastními prostředky nebo formou zprostředkování služeb. Pokud není výslovně uvedeno jinak, službami společnosti Šumavská asistenční sro se rozumí služby zajišťované na území ČR a celé geografické Evropy. zákazníkem společnosti Šumavská asistenční sro se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využije služeb Šumavská asistenční sro.

Asistenční služby

 1. Zákazníkům zajišťuje Šumavská asistenční sro asistenční služby na území České republiky a států geografické Evropy.
 2. Šumavská asistenční sro je oprávněna odmítnout zajištění služeb v situacích, kdy jí v tom brání mimořádné události v místě, nebo na trase zásahu (např. živelná pohroma, válečný stav apod.), nebo když zákazník nepodá dostatečné informace potřebné k zajištění pomoci.
 3. Při zajišťování asistenčních služeb má mechanik asistenčního vozidla právo kontrolovat RZ vozidla, příslušnou asistenční kartu, nebo zelenou kartu, nebo jiný doklad je-li tento potřebný jako identifikátor poskytovaných služeb zdarma.
 4. Stav nouze je situace, kdy vozidlo bylo postiženo poruchou, nehodou, odcizením, živelnou pohromou nebo vandalismem.
 5. Asistenční (silniční) služba je zajišťování pomoci ve stavu nouze. Pokud je to technicky možné, mechanik na místě zprovozní vozidlo tak, aby zákazník mohl s vozidlem pokračovat v cestě, případně dojet do nejbližšího servisu. Rozsah provedených asistenčních služeb přímo na místě je omezen zejména tím, že na silnici není možné provádět takové práce, které svým charakterem vyžadují provedení v servisu, nebo jsou v rozporu s platnými předpisy a zákonnými normami v ČR i zahraničí.
 6. Pomoc odtahové služby je zajišťování pomoci ve stavu nouze v případech, kdy nelze zprovoznit vozidlo na místě. Šumavská asistenční sro zajistí odtah vozidla do značkového servisu nebo do nejbližšího servisu, případně do servisu, či jiného místa podle přání zákazníka.
 7. Úschovou se rozumí převzetí nepojízdného vozidla do doby jeho předání do servisu nebo do rozhodnutí zákazníka o dalším postupu.
 8. Zapůjčení náhradního vozidla zajišťuje Šumavská asistenční sro vlastními silami, nebo u smluvních autopůjčoven v souladu s jejich podmínkami ve spojitosti s nouzovou situací, kdy vozidlo je nepojízdné a zákazník potřebuje pokračovat v cestě.
 9. Ubytování v nouzi zajišťuje Šumavská asistenční sro u smluvních partnerů ve spojitosti s nouzovou situací, kdy vozidlo nelze opravit v den poruchy a zákazník se rozhodne počkat na dokončení opravy.
 10. Zprostředkování likvidace pojistné události – v případě zájmu zákazníka Šumavská asistenční sro zprostředkuje likvidaci pojistné události, to znamená, že na základě plné moci vyřídí za zákazníka vše potřebné s pojišťovnou.
 11. Veškeré služby společnosti Šumavská asistenční sro musí zákazník objednat výhradně na telefonním čísle +420 777 124 077 nebo +420 602 613 177 způsobem a postupem, který je stanoven těmito „Všeobecnými podmínkami“.
 12. V případě, že chcete využít služeb Šumavská asistenční sro, postupujte následovně:
  1. zavolejte společnost Šumavská asistenční sro, která je v provozu 24 hodin denně, nepřetržitě celý rok, na telefonním čísle +420 777 124 077.
  2. pracovníkovi Šumavská asistenční sro sdělte:
   • jméno volajícího
   • kde se přesně nachází vozidlo případně i jeho posádka
   • co se Vám stalo, důvod poruchy nebo nehody, popište situaci na místě
   • ze kterého telefonního čísla voláte, pokud se zobrazuje jako skryté
   • kontaktní telefon na osoby na místě, případně na místo jejich ubytování
   • typ vozidla, jeho barvu a RZ (SPZ)
   • pojišťovny, u kterých je vozidlo pojištěno, číslo zelené karty, popřípadě číslo havarijní pojistky (pokud chcete uplatnit služby zdarma)
   • pokud máte nějakou asistenční kartu, ze které je možné čerpat slevu, uveďte její typ a číslo (případně typy a čísla všech asistenčních karet, které vlastníte)
   • pokud voláte ze zahraničí uveďte adresu – místo trvalého bydliště v ČR
  3. pracovník společnosti Šumavská asistenční sro na základě Vámi podaných informací a po dohodě s Vámi odborně rozhodne o vyslání asistenčního vozidla nebo odtahového vozidla a v případě Vaší potřeby rovněž zajistí náhradní vozidlo nebo ubytování.

Vyúčtování asistenčních služeb nebo odtahu vozidla

 1. Ceník služeb předloží technik na vyžádání.
 2. Cena asistenční služby zahrnuje práci při zprovoznění vozidla, pracovní čas je počítán od doby příjezdu technika k zákazníkovi do doby odjezdu zpět. Použité náhradní díly jsou účtovány samostatně a placeny zákazníkem vždy v hotovosti.
 3. Cena za dojezdové kilometry se účtuje za každý započatý kilometr jízdy k zákazníkovi a zpět na stanoviště vozidla asistenční služby. Jízda na přání zákazníka (pro náhradní díly, do hotelu, pro náhradní vozidlo atp.) se účtuje rovněž tam i zpět.
 4. Cena odtahu zahrnuje cenu za každý kilometr dojezdu k zákazníkovi a zpět včetně naložení a složení vozidla. Plnění služby nastane výjezdem zásahového vozidla ze stanoviště. Ukončení služby končí okamžikem, kdy se zásahové vozidlo vrátí na stanoviště, nebo okamžikem ukončení zásahu a odjezdem k dalšímu případu. Cena odtahu se řídí ceníkem příslušné asistenční služby.
 5. Po skončení práce technik vystaví zákazníkovi zakázkový list, na kterém vyčíslí cenu za provedené služby a za použitý materiál. Při použití slevové asistenční karty zapíše údaje z karty na doklad, kde uvede výši poskytnuté slevy, kterou odečte od celkové ceny. zákazník daňový doklad podepíše a obdrží jednu jeho kopii. Zákazník uhradí cenu za odtah v hotovosti a to vždy nejpozději před složením vozidla.
 6. V případě, že zákazník nemá dostatek hotovosti na zaplacení provedených služeb před složením vozidla, bude vozidlo uschováno v areálu Šumavská asistenční sro, nebo u některého z partnerů a následně bude vydáno zákazníkovi po zaplacení celé dlužné částky včetně částky za uskladnění vozidla. Parkovné (úschovné) je účtováno za každý i započatý kalendářní den podle platného ceníku.
 7. Pro zajištění služeb v ČR pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny, autobusy, přípojná nákladní vozidla, obytné přívěsy a automobily nad 3,5 tuny a pro všechna vozidla v zahraničí může Šumavská asistenční sro požadovat složení finanční garance na úhradu poskytovaných služeb a to před započetím poskytování těchto služeb. Způsob složení finanční garance určí po dohodě s zákazníkem pracovník Šumavská asistenční sro.
 8. Pokud si zákazník službu objednal a následně zrušil před příjezdem asistenčního nebo odtahového vozidla na uvedené místo zásahu, je povinen uhradit Šumavská asistenční sro již ujeté kilometry vozidla a jeho návrat zpět, jakož i veškeré další náklady s tímto výjezdem, které Šumavská asistenční sro vznikly.

Záznam a osobní údaje

 1. zákazník Šumavská asistenční sro využitím služeb uděluje souhlas k tomu, aby z telefonických hovorů uskutečněných se Šumavská asistenční sro byl pořizován zvukový záznam a tento záznam byl v souladu s těmito všeobecnými podmínkami použit za účelem zkvalitňování služeb a v případě reklamací služeb.
 2. zákazník souhlasí, že poskytnuté jméno, příjmení, bydliště, typ vozidla, jeho barva a RZ, popřípadě další osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány ve smyslu tohoto zákona, což je nezbytné jednak k tomu, aby zákazník Šumavská asistenční sro mohl vstoupit do jednání o zajištění odpovídajících služeb Šumavská asistenční sro, dále k tomu, aby při zajišťování služeb Šumavská asistenční sro mohlo být ověřeno, že jsou zajišťovány subjektu, jenž je prostřednictvím Šumavská asistenční sro objednal. Sdělení a zpracování výše uvedených údajů je rovněž nezbytné pro ochranu práv Šumavská asistenční sro, zejména pro uplatnění práva na úhradu za zajištěné služby. zákazník Šumavská asistenční sro souhlasí, že jím poskytnuté údaje mohou být předány smluvním partnerům Šumavská asistenční sro, a to za účelem zajištění služeb a poskytnutí slev tomuto zákazníkovi.
 3. Šumavská asistenční sro prohlašuje, že veškeré jí poskytnuté údaje bude zpracovávat, uchovávat a používat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s právem zákazníka Šumavská asistenční sro na ochranu jeho soukromého a osobního života, a pouze za účelem řádného zajišťování služeb Šumavská asistenční sro zákazníkovi.

Adresa, spojení a identifikační údaje

 • Připomínky a dotazy nám můžete sdělit:
 • IČ: 260 222 22
 • Šumavská asistenční sro je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích – spisová značka C 9567

Šumavská asistenční sro stále přizpůsobuje a zdokonaluje svoji činnost potřebám a požadavkům motoristů tak, aby zajišťovala výhodné komplexní motoristické služby přinášející pohodlí při každodenních cestách nebo pomoc v případě nouzových situací. V tomto smyslu se Šumavská asistenční sro nevyhne potřebným úpravám a změnám, které se týkají především aktuálních informací o službách Šumavská asistenční sro i aktualizace „Všeobecných podmínek“. Tyto aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.odtahovka.info.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud zákazník uvedl při objednání služeb nepravdivé, nebo zavádějící informace, na základě kterých mu byly poskytnuty služby zdarma nebo se slevou, nebo postupoval v rozporu s podmínkami pro danou službu, mohou mu být poskytnuté služby následně vyčísleny k úhradě a to v plné výši.
 2. Toto znění „Všeobecných podmínek pro zajišťování služeb zákazníkům Šumavská asistenční sro“ nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.