Pomáháme motoristům v nouzi!

Jsme tu pro vás NONSTOP:

+420 777 124 077

Autopůjčovna – Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – AUTOPŮJČOVNA – Šumavská asistenční s.r.o. Nový Dvůr 41, 384 73 Zdíkov, IČ: 26022222, DIČ: CZ226022222 tel: NONSTOP +420 777 124 077, email: info@odtahovka.info

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem Vozidla, vzniklé na základě uzavřené Smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“).
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  3. Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.
  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou.
 2. Rozhodné právo a právní režim
  1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
  2. Uzavřením Smlouvy mezi Pronajímatelem a Nájemcem akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku a to ustanoveními upravujícími smlouvu o nájmu dopravního prostředku podle § 630 a násl. Obchodního zákoníku.
 3. Předmět nájmu
  1. Pronajímatel se Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Vozidlo specifikované ve Smlouvě k dočasnému užívání za podmínek stanovených Smlouvou a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli úplatu (dále jen „Nájemné“).
  2. Po dobu platnosti Smlouvy nenabývá Nájemce žádná vlastnická práva k Vozidlu.
 4. Doba nájmu
  1. Konkrétní doba nájmu Vozidla je stanovena ve Smlouvě. Smlouvu (dobu nájmu Vozidla) lze prodloužit dohodou Smluvních stran.
  2. Pronajímatel je oprávněn Smlouvu s okamžitou platností vypovědět, a Vozidlo Nájemci odebrat pokud nastane kterákoliv z těchto skutečností:
   1. Nájemce užívá Vozidlo v rozporu se Smlouvou nebo s obecně závaznými právními předpisy anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu, nebo kterým Pronajímateli hrozí značná škoda.
   2. Nájemce nesplní kterýkoliv ze svých závazků podle Smlouvy, zejména pak, je-li v prodlení s plněním svých závazků vůči Pronajímateli o více než 15 (patnáct) kalendářních dnů.
   3. Vozidlo bylo nebo bude zaviněním Nájemce poškozeno.
   4. Vozidlo bylo nebo bude vyvezeno mimo území České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě.
   5. Bydliště či sídlo/místo podnikání Nájemce se přemístí, byť i dočasně, mimo území České republiky.
   6. Na majetek Nájemce je vedeno konkurzní, správní, exekuční či jiného obdobného řízení.
   7. Nájemce poskytl Pronajímateli při uzavírání Smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace.
   8. Nájemce neoznámí Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu) a současně Pronajímateli dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla nebo jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě na Vozidle.
   9. Nájemce provedl úpravy, výměny dílů nebo agregátů Vozidla bez souhlasu Pronajímatele.
   10. Nájemce opakovaně porušil povinnosti Nájemce, plynoucí z těchto Všeobecných obchodních podmínek.
   11. Nájemce neoznámil písemně Pronajímateli poškození nebo nefunkčnost nebo neoprávněný zásah do tachometru Vozidla.
   12. Vozidlo se stane předmětem zadržovacího práva, zástavy či jakéhokoliv jiného vlastnického či smluvního práva třetí strany.
  3. Písemná okamžitá výpověď Pronajímatele musí být doručena Nájemci a nabývá účinnosti dnem doručení.
  4. Právo užívat Vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána, zničením Vozidla nebo jeho odcizením. Tím ovšem nezanikají vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran existující do dne zániku Smlouvy, zejména nezaniká právo Pronajímatele na Nájemné, náhradu škody, smluvní pokuty apod.
  5. Nájemní vztah může být ukončen i dohodou Smluvních stran.
 5. Práva a povinnosti Smluvních stran při předání Vozidla Nájemci
  1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a vybavené příslušenstvím odpovídajícím platným předpisům a to v době a místě stanoveném Smlouvou a to včetně dokladů potřebných k provozu Vozidla – návod k obsluze a údržbě, ORV a doklad zákonného pojištění.
  2. Dokladem o předání Vozidla Pronajímatelem a převzetí Vozidla Nájemcem je „Předávací protokol“, který je součástí Smlouvy (dále „Protokol“). Veškeré zjevné vady, poškození Vozidla a připomínky týkající se stavu předávaného Vozidla, musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v Protokolu.
 6. Práva a povinnosti Smluvních stran při vrácení Vozidla Nájemcem
  1. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně klíčů od Vozidla, převzatých dokladů k Vozidlu a převzatého příslušenství a výbavy Vozidla a to nejpozději v době, místě a způsobem stanoveným Smlouvou.
  2. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s kompletně umytým a čistým exteriérem a interiérem, nepoškozené a ve stavu, v jakém Vozidlo převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (viz čl. 6.11).
  3. Převzal-li Nájemce Vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM, je povinen Vozidlo vrátit taktéž s plně natankovanou nádrží PHM, jinak s takovým stavem nádrže PHM, v jakém Vozidlo převzal (viz. čl. 6.13.).
  4. Vozidlo od Nájemce musí převzít Pronajímatelem určený pracovník. Nájemce je povinen Vozidlo Pronajímateli předat fyzicky a předání Vozidla si (zpravidla na Protokolu) nechat písemně potvrdit.
  5. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost fyzicky předat Pronajímateli Vozidlo, je Pronajímatelem určený pracovník oprávněn zjistit stav vráceného/zadrženého Vozidla, dokladů, příslušenství a výbavy Vozidla za přítomnosti další osoby, přizvané Pronajímatelem, který potvrdí stav Vozidla svým podpisem na Protokolu, společně s určeným pracovníkem. V případě, že Nájemce nesplní svoji povinnost předat Pronajímateli Vozidlo fyzicky, považuje se za rozhodný okamžik vrácení Vozidla Pronajímateli den a hodina fyzického převzetí Vozidla Pronajímatelem, uvedená v Protokolu.
  6. Pokud nájemce vrátí Vozidlo Pronajímateli opožděně, má povinnost dále platit nájemné podle ceny sjednané ve Smlouvě.
  7. Pokud Nájemce Vozidlo Pronajímateli nevrátí ve lhůtě do 5 (pěti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou, a Pronajímatel nemá od Nájemce písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo (viz čl. 6.8.), je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit Pronajímateli náklady spojené v souvislosti s vypátráním, zadržením, zabavením Vozidla, popř. jeho dopravou do místa provozovny Pronajímatele apod. Pokud Pronajímatel ve lhůtě do 10 (deseti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla Vozidlo nezískal zpět do své dispozice (držení) a zároveň Nájemce nepředložil Pronajímateli písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo, je Nájemce povinen a zavazuje se také uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši hodnoty Vozidla stanovené znaleckým posudkem/odhadem soudního znalce, kterého určí Pronajímatel. Náhrada škody je splatná dnem následujícím po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla.
  8. Pokud bude Vozidlo Nájemci odňato, zadrženo nebo zabaveno, je Nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně telefonicky informovat Pronajímatele (s následným písemným potvrzením) a dále je Nájemce povinen podniknout veškerá opatření nutná k „uvolnění“ Vozidla a je povinen po celou dobu řádně platit sjednané Nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je v tomto případě povinen uhradit Pronajímateli kromě jiného i veškeré škody, které mu v souvislosti s tím vzniknou.
  9. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí nevrácení Vozidla Polici České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) s tím, že jej Nájemce neoprávněně užívá, a důsledky, které z takové skutečnosti pro Nájemce mohou vyplynout, nese výlučně Nájemce.
  10. Pokud Nájemce nesplní při vracení Vozidla svou povinnost vrátit klíče od Vozidla (klíče od zámku řazení, dálkové ovládání s klíčem od Vozidla) a dokumentaci k Vozidlu (osvědčení o registraci Vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti Vozidla, mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, servisní knížku Vozidla, návod k obsluze Vozidla, návod k obsluze rádia apod.) nebo je vrátí s poškozením znemožňujícím jejich další řádné použití, je Nájemce z důvodu omezení možnosti využití Vozidla povinen a zavazuje se zaplatit Pronajímateli škodu ve výši skutečně vynaložených nákladů Pronajímatele a manipulační poplatek ve výši 1000,- Kč.
  11. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo umyté, čisté (čl. 6.2.) a nepoškozené je povinen a zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na vyčištění nebo opravu Vozidla. Jedná se zejména o případy propálení, znečištění, trvalé znečištění interiéru Vozidla a jeho sedadel, dále znečištění nebo trvalé znečištění exteriéru Vozidla.
  12. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit převzatou výbavu a doplňky Vozidla, je povinen a zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady odpovídající hodnotě nově pořízené součásti výbavy a doplňků, která bude totožná nebo srovnatelná s chybějící věcí.
  13. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM (čl. 6.3.), je Nájemce povinen a zavazuje se zaplatit Pronajímateli chybějící PHM podle skutečných nákladů a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč.
 7. Ostatní práva a povinnosti Pronajímatele
  1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli požadovat po Nájemci přístup k Vozidlu za účelem kontroly technického stavu Vozidla a kontroly, zda Nájemce Vozidlo užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli umožnit. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat polohu a pohyb vozidla.
  2. Pronajímatel má povinnost provádět běžnou údržbu a opravy Vozidla způsobem obvyklým při provozování takových Vozidel tak, aby Vozidlo po dobu nájmu bylo v řádném technickém stavu.
 8. Ostatní práva a povinnosti Nájemce
  1. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení půjčeného motorového vozidla.
  2. Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo k účelu určenému ve Smlouvě, jinak k užívání, k němuž Vozidlo obvykle slouží.
  3. Nájemce je povinen:
   1. Používat Vozidlo pouze v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.
   2. Dbát, aby na Vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, odcizení, ztrátě či zničení nebo poškození.
   3. Dodržovat instrukce výrobce Vozidla, týkající se provozu Vozidla, dodržovat množství provozních kapalin, které hradí Pronajímatel – tedy olej, chladící kapalina a brzdová kapalina (Pronajímatel nehradí například náplň do ostřikovače, mytí Vozidla a drobnou údržbu Vozidla, apod.), dodržovat huštění pneumatik a podobně a dále dodržovat podmínky a doporučení stanovená Pronajímatelem.
   4. Používat výhradně výrobcem Vozidla nebo Pronajímatelem předepsané druhy a typy pohonných hmot, olejů, maziv, a ostatních kapalin.
   5. Pravidelně, nejpozději však při ujetí každých 1000 km kontrolovat stav provozních kapalin a provozní kapaliny dle potřeby doplňovat.
   6. Přistavit Pronajímateli Vozidlo k provedení pravidelného servisu, k údržbě, opravě, garanční opravě nebo servisní prohlídce a to v termínech stanovených výrobcem Vozidla, autorizovaným servisem nebo indikovaných přístrojovou deskou Vozidla.
   7. Zajistit u Pronajímatele pravidelné servisní prohlídky Vozidla, servisní prohlídky a to v termínech stanovených výrobcem Vozidla, autorizovaným servisem nebo indikovaných přístrojovou deskou Vozidla.
   8. Zabezpečit vždy Vozidlo proti odcizení, zneužití, zničení nebo poškození.
   9. Vždy po odstavení (zaparkování) Vozidla použít veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je Vozidlo vybaveno, nenechávat ve Vozidle klíče a dokumenty k němu, panel autorádia (pokud je odnímatelný) a Vozidlo vždy uzamknout.
   10. Bezodkladně telefonicky s následným písemným potvrzením ohlásit Pronajímateli jakékoliv poškození tachometru nebo jeho nefunkčnost.
   11. Písemně oznámit Pronajímateli změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí Smlouvy, a to nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla, místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, aktuálních telefonních čísel pro komunikaci s Pronajímatelem a adresy pro doručování. V případě nesplnění této povinnosti nese Nájemce odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Nájemce.
   12. Pro účely kontroly oprávněnosti užívání Vozidla mít u sebe Smlouvu, popř. její kopii.
   13. Zajistit, aby ve Vozidle nikdo nekouřil, nepoužíval ani nepřevážel žádné omamné a psychotropní látky.
  4. Nájemce není oprávněn:
   1. Vozidlo prodat, darovat, zcizit, zastavit ani zatížit nároky třetích stran.
   2. Řídit Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a nebo takové osobě přenechat Vozidlo k řízení.
   3. Přetěžovat Vozidlo nad přípustnou mez.
  5. Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele není oprávněn:
   1. Používat Vozidlo k vlečení jakýchkoliv přívěsů a/nebo jiných vozidel, či předmětů.
   2. Používat Vozidlo pro účely sportovního, výcvikového, výukového nebo zkušebního řízení.
   3. Pronajmout, půjčit, přenechat užívání či jakkoliv jinak dát Vozidlo k dispozici nebo řízení třetím osobám, vyjma oprávněných osob uvedených ve Smlouvě.
   4. Používat Vozidlo mimo území České republiky. Vydá-li Pronajímatel Nájemci souhlas s použitím Vozidla mimo území České republiky, je možno Vozidlo používat jen v zemích nacházejících se na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Ruska a Ukrajiny.
   5. Používat na Vozidle označení Nájemce nebo jakoukoli formu reklamy (např. samolepky, magnety, …), mimo reklamy dodané Pronajímatelem.
   6. Doplnit Vozidlo o jakékoliv nadstandardní vybavení, doplňky nebo jakkoliv Vozidlo pozměnit.
  6. Nájemce smí svěřit řízení Vozidla pouze řidiči s platným řidičským průkazem příslušné skupiny, který je uveden ve Smlouvě jako oprávněná osoba nebo svému zaměstnanci – řidiči s platným řidičským průkazem příslušné skupiny, který vykonává činnost ve prospěch Nájemce v souladu s předmětem jeho činnosti. Veškeré náležitosti související s využitím Vozidla zaměstnancem – řidičem Nájemce jsou interní záležitostí Nájemce.
 9. Opravy a údržba Vozidla
  1. Náklady spojené s běžnou opravou Vozidla a jeho údržbou (s výjimkou defektů a poškození pneumatik, poškození disků, mytí, drobné údržby, doplnění kapaliny do ostřikovačů skel apod., které hradí Nájemce) nese Pronajímatel. Pronajímatel tak zejména nese náklady na doplnění provozních kapalin mimo pravidelné servisní prohlídky, zejména olejů, brzdové kapaliny a chladící směsi. Nájemce je povinen umožnit provedení opravy, údržby a servisních prohlídek Vozidla a strpět omezení v užívání Vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení (čl. 8.3.6 a čl. 8.3.7).
  2. Náklady spojené s opravou Vozidla, kdy potřeba opravy Vozidla vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou, které Nájemce umožnil přístup k Vozidlu nebo ji svěřil řízení Vozidla, nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání a nebo porušením podmínek Smlouvy, ať již Nájemcem nebo osobou, které Nájemce svěřil řízení Vozidla nebo umožnil přístup k Vozidlu, nese v plném rozsahu Nájemce. Nájemce taktéž odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.
  3. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady (poruchy), které se na Vozidle projeví během užívání a které vyžadují opravu a to telefonicky (s následným písemným potvrzením zaslaným Pronajímateli nejpozději následující pracovní den). Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou Pronajímateli a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Vozidlo.
  4. V případě poruchy může dát Nájemce bez souhlasu Pronajímatele sám provést opravy v hodnotě nepřesahující 1.000 Kč (bez DPH) za kalendářní měsíc, přičemž pro úhradu výdajů Pronajímatelem je nutné předložení účtenek a vymontovaných či poškozených dílů.
  5. V případě poruchy na Vozidle, jejíž oprava by přesahovala částku 1.000 Kč (bez DPH) rozhodne o způsobu provedení opravy Vozidla, popř. odtahu Vozidla Pronajímatel. Pokud Pronajímatel pověří Nájemce zajištěním určité opravy Vozidla, je Nájemce povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele, zejména je povinen zajistit vystavení řádného daňového (účetního) dokladu, vystaveného na Pronajímatele s uvedením SPZ/RZ Vozidla.
  6. V případě, že Nájemce nezajistí u Pronajímatele pravidelné servisní prohlídky Vozidla v termínech stanovených Pronajímatelem nebo v termínech stanovených výrobcem Vozidla, autorizovaným servisem nebo indikovaných přístrojovou deskou Vozidla (čl. 8.3.6. a čl. 8.3.7.) a nepřistaví na místo určené Pronajímatelem Vozidlo k pravidelné servisní prohlídce nebo přistaví Vozidlo po překročení předepsaných limitů o více než 1 000 km, je Nájemce povinen a zavazuje se zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z pořizovací ceny nového Vozidla včetně DPH za každých započatých 1 000 km nad limit.
  7. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé Nájemci v souvislosti se závadou ( poruchou) Vozidla (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.).
 10. Dopravní nehoda, poškození, zničení a odcizení Vozidla
  1. V případě jakékoli dopravní nehody, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla a nebo některé jeho části, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv) je Nájemce povinen:
   1. Bezodkladně přivolat bez ohledu na výši škody Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), aby dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla vyšetřila a o šetření, popřípadě jeho výsledku vydala Nájemci potvrzení. Toto potvrzení je Nájemce povinen bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den doručit Pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti přivolat Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), bude případný postih pojišťovny uplatněn proti Nájemci.
   2. Bezodkladně telefonicky vyrozumět Pronajímatele (s následným písemným potvrzením zaslaným Pronajímateli nejpozději následující pracovní den) a poskytnout mu veškeré potřebné informace a dále je Nájemce povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele.
   3. Učinit všechna opatření, aby nedošlo ke vzniku dalších škod Pronajímateli (např. zabezpečit nepojízdné Vozidlo před dalším poškozením nebo odcizením, apod.).
   4. Poskytnout Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu), Pronajímateli, pojišťovně, u které je Vozidlo pojištěno, veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření škodní události (dopravní nehody) a její likvidaci.
  2. Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli všechny škody (a náklady související se škodou), které vznikly na Vozidle a jeho příslušenství nebo výbavě v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli odcizením Vozidla, příslušenství nebo výbavy v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli nebo třetím osobám v souvislosti s provozem Vozidla v době nájmu a dále veškeré náklady Pronajímatele spojené s likvidací těchto škod (včetně ušlého zisku po dobu opravy Vozidla, u škod vzniklých řízením Vozidla pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog). V případech, kdy lze tyto náklady (náhradu škody) uplatnit u pojišťovny, u které je Vozidlo pojištěno a ze strany pojišťovny dojde k pojistnému plnění, nebo kdy lze tyto náklady (náhradu škody) uplatnit u třetí osoby a ze strany této třetí osoby dojde k plnění, je Nájemce povinen zaplatit pouze ty škody (náklady), které nejsou kryty tímto pojistným plněním (např. spoluúčast, jejíž výše je uvedena ve Smlouvě, oprávněné nároky popř. srážky pojišťovny, odtah Vozidla na Pronajímatelem určené místo, apod.). Nájemce je vždy povinen uhradit i rozdíl mezi pojistným plněním pojišťovny a skutečnými náklady Pronajímatele.
  3. Nájemce je zejména povinen Pronajímateli uhradit položky, které pojišťovna nehradí, což je zejména:
   1. Účastná částka – spoluúčast na havarijním pojištění (5 % ze způsobené škody, min. však 5.000 Kč).
   2. Náklady na odtah Vozidla do sídla Pronajímatele, nejbližší opravny nebo pojišťovny, nebo rozdíl mezi plněním pojišťovny a cenou opravy v zahraničí. Jedná se zejména o vzniklé více-náklady, které pojistné plnění nepokryje nad rámec asistenčních služeb pojišťovny a případně dalších asistenčních služeb Vozidla.
   3. Náklady na dopravu – cestu s Vozidlem, za ním a pro něj do sídla Pronajímatele, opravny, pojišťovny apod.
   4. Ušlý zisk za dobu trvání opravy Vozidla, nejdéle však za 30 (třicet) kalendářních dnů; přičemž se ušlým ziskem rozumí denní sazba podle 30. dne pronájmu a příslušného typu Vozidla, viz Ceník pronajímatele.
  4. Při zcizení Vozidla je Nájemce povinen uhradit nájemné do doby zcizení (ohlášení Policii ČR, resp. Policejní orgán příslušného státu) vypočtené jako součin počtu dní a denní paušální sazby (dle Ceníku pronajímatele) alikvotní době, na kterou bylo Vozidlo zapůjčeno a dále úhradu paliva za celý objem nádrže.
  5. Škody, u nichž Nájemce nedoloží potvrzení Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu), se považují za škody způsobené Nájemcem a Nájemce je povinen uhradit tyto škody a náklady spojené s jejich likvidací v plné výši.
 11. Pojištění Vozidla
  1. Vozidlo má Pronajímatelem na dobu nájmu sjednáno:
   1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla ve výši 44 mil. Kč (resp. 35 mil. Kč). Případné překročení těchto částek je povinen uhradit Nájemce.
   2. Havarijní pojištění a pojištění proti poškození nebo zničení předmětu pojištění střetem, pádem, nárazem, požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem jakýchkoli věcí, povodní, záplavou, zásahem cizí osoby.
   3. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí, jejíž konkrétní výše je uvedena ve Smlouvě.
   4. Pojištění se nevztahuje zejména na případy, kdy Nájemce bez souhlasu Pronajímatele přenechal užívání Vozidla nebo řízení Vozidla jiné osobě (čl. 8.5.3.), řídil Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a nebo takové osobě přenechal Vozidlo k řízení (čl. 8.4.2.) nebo bez souhlasu Pronajímatele používal Vozidlo mimo území České republiky (čl. 8.5.4.). Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé z důvodu nedodržení technických podmínek a provozních pokynů výrobce Vozidla, Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo Pojistné smlouvy a Pojistných podmínek pojišťovny u které je Vozidlo pojištěno.
   5. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, osobní věci a přepravované osoby. Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí Nájemce.
 12. Nájemné a poplatky
  1. Nájemné na dobu nájmu je sjednáno dohodou Smluvních stran v českých korunách (Kč) včetně zákonné sazby DPH a jeho konkrétní výše bez DPH je uvedena ve Smlouvě. Není-li konkrétní Nájemné ve Smlouvě uvedeno, je Nájemce povinen a zavazuje se zaplatit Nájemné dle Ceníku pronajímatele, platného v den zahájení Nájmu.
  2. Nájemce se zavazuje platit Nájemné stanovené ve Smlouvě řádně a včas.
  3. Nájemce není povinen platit Nájemné za dobu, po kterou nemohl Vozidlo užívat pro nezpůsobilost Vozidla nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat Vozidlo způsobil Nájemce nebo osoby, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup nebo jim svěřil řízení Vozidla. Pokud však Nájemce nemožnost užívání Vozidla bez zbytečného odkladu nejpozději však následující pracovní den písemně neoznámí Pronajímateli, jeho povinnost platit Nájemné trvá a to až do dne (včetně), kdy takové písemné oznámení Pronajímatel obdrží.
  4. Nájemné hradí Nájemce Pronajímateli v hotovosti nebo bezhotovostně nejpozději po skončení doby nájmu Vozidla. U nájmu delšího než 1 měsíc je Pronajímatel oprávněn požadovat úhradu Nájemného 1x měsíčně (zpravidla po skončení kalendářního měsíce).
  5. Hradí-li Nájemce na základě předchozí dohody s Pronajímatelem Nájemné na základě faktury – daňového dokladu, vystavené Pronajímatelem (dále jen „faktura“), musí být nájemné uhrazeno nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne vystavení faktury (nebo do data splatnosti uvedeného na faktuře). Faktura musí být Nájemci předána nebo doručena na adresu Nájemce, uvedenou ve Smlouvě. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Nájemci doručena třetí den po jejím odeslání (za den odeslání se v těchto případech považuje následující den po vystavení faktury). Nájemce je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu, s nesprávným nebo neúplným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
  6. Nájemné zahrnuje i havarijní a povinné pojištění Vozidla (v rozsahu ust. čl. 11. těchto VOP), silniční daň a dálniční známku ČR.
  7. Nájemné nezahrnuje zejména náklady spojené s nákupem pohonných hmot, kapalin do ostřikovačů skel, náklady na opravy defektů a poškození pneumatik, poškození disků, náklady na mytí vozidla a drobnou údržbu.
  8. Nájemce je povinen při převzetí Vozidla poskytnout v souladu s ust. § 555 a násl. občanského zákoníku v platném znění Pronajímateli jistotu formou složení peněžité částky k rukám Pronajímatele ve výši stanovené Smlouvou (dále jen „Kauce“). Smluvní strany se dohodly, že Kauce nebude úročena. Nájemce výslovně souhlasí, že Kauce může být Pronajímatelem použita (započtena) na úhradu jakýchkoli splatných i dosud nesplatných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem, zejména úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, nedoplatků nájemného apod. Kauce, resp. zbytek Kauce bude Nájemci vrácen po vrácení Vozidla Pronajímateli.
 13. Doručování
  1. Nájemce / Přistupující k závazku zasílá písemnosti Pronajímateli na adresu jeho sídla. Pronajímatel zasílá písemnosti Nájemci / Přistupujícímu k závazku na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou mu Nájemce / Přistupující k závazku písemně sdělil.
  2. Jsou-li písemnosti Nájemci/ Přistupujícímu k závazku zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
   1. Třetí den po dni odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak.
   2. Den odmítnutí převzetí zásilky Nájemcem/ Přistupujícím k závazku.
   3. Poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Nájemce/ Přistupující k závazku zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Nájemce/ Přistupující k závazku o uložení nedozvěděl.
   4. Den, kdy Pronajímatel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Nájemci/ Přistupujícímu k závazku nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje (a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena).
 14. Řešení sporů
  1. Pronajímatel, Nájemce a Přistupující k závazku dohodli, že s odvoláním na ust. § 89a o.s.ř. je v případě sporu z této Smlouvy nebo v souvislosti s nimi místně příslušným Okresní soud Prachatice, příp. Krajský soud v Českých Budějovicích v případě příslušnosti krajského soudu, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
 15. Sankce
  1. Pro případ prodlení Nájemce s úhradou Nájemného nebo jeho části, poplatků, jakož i dalších závazků Nájemce ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajících (dále jen „finanční závazek“), je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit Pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,09% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
  2. Pro případ prodlení Nájemce s úhradou jakéhokoli finančního závazku o více než 7 (sedm) kalendářních dnů se stanoví dohodou Stran povinnost Nájemce uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každou odeslanou, byť i nedoručenou „advokátní upomínku“. Tato smluvní pokuta se vyúčtovává touto upomínkou a Nájemce je povinen ji uhradit ve lhůtě v ní stanovené.
  3. V případě prodlení Nájemce s placením jakéhokoli finančního závazku delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, vzniká dnem následujícím po uplynutí této lhůty Pronajímateli vůči Nájemci nárok na smluvní pokutu ve výši 12% z dlužné částky, min. však 3.000 Kč, za porušení povinnosti Dlužníka plnit své závazky řádně a včas. Tuto smluvní pokutu je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne vzniku jejich nároku.
  4. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Pronajímatelem a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Nájemcem nezprošťuje Nájemce povinnosti uhradit dlužný finanční závazek vůči Pronajímateli a není tím ani dotčeno právo Pronajímatele požadovat náhradu škody a Pronajímatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Nájemce je povinen zaplatit smluvní pokuty bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Nájemce nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty.
  5. Pronajímatel je bez ohledu na jiné určení Nájemcem oprávněn zaúčtovat platby Nájemce nejdříve na případné nároky Pronajímatele z úroků z prodlení, nákladů řízení, smluvních pokut, náhradu škody a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti. Pro takový případ je s tímto postupem Nájemce srozuměn a souhlasí s ním. Pořadí zaúčtování smluvních pokut je v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
  6. Není-li ve Smlouvě a/nebo Všeobecných obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, jsou smluvní pokuty splatné dnem ukončení nájmu.
 16. Přistoupení k závazku
  1. Přistupující k závazku dle ust. § 533 občanského zákoníku v platném znění tímto přistupuje k závazku Nájemce vůči Pronajímateli ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího a zavazuje se za Nájemce plnit Pronajímateli. Podpisem Smlouvy se Přistupující k závazku stává společně a nerozdílně zavázaný ze Smlouvy ve vztahu k Pronajímateli, který je oprávněn požadovat plnění povinností ze Smlouvy přímo na Přistupujícím k závazku.
  2. Přistupující k závazku prohlašuje, že je seznámen s obsahem Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek a veškeré její podmínky bere na vědomí.
  3. Přistupující k závazku prohlašuje, že jeho přistoupení k závazku bylo učiněno svobodně, vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že považuje obsah Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek i tohoto prohlášení za určitý a srozumitelný.
 17. Ochrana osobních údajů
  1. Nájemce/ Přistupující k závazku podpisem této Smlouvy výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat veškeré informace a údaje, které mu Nájemce/ Přistupující k závazku v souvislosti se Smlouvou dobrovolně poskytl (dále jen „osobní údaje“), zpracovávat tyto osobní údaje i prostřednictvím třetích osob (zpracovatel) pro své obchodní aktivity a dále sdělit tyto informace třetím osobám, které Věřitel pověřil plněním kterýchkoliv svých zákonných či smluvních povinností, popř. uplatněním a správou pohledávek za Nájemcem/ Přistupujícím k závazku.
  2. Nájemce/ Přistupující k závazku dále výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, aby Pronajímatel zpracovával veškeré informace a osobní údaje poskytnuté mu Nájemcem/Přistupujícím k závazku ve vlastním informačním systému, případně v informačním systému třetích osob (zpracovatel). Nájemce/ Přistupující k závazku tímto výslovně a neodvolatelně prohlašuje, že byl v tomto směru náležitě poučen a informován, a že příslušné osobní údaje jím byly/budou poskytnuty zcela dobrovolně.
 18. Závěrečná ujednání
  1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit Všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem/ Přistupujícím k závazku se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době uzavření Smlouvy.
  2. Příslušné části Smlouvy a/nebo Vše